Stěhujeme se do většího. Od 1.11. nás najdete na adrese Poděbradova 106 v Brně.

Obchodní podmínky

         I. Základní ustanovení

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
IRIDIUM, spol. s r. o.
IČ: 46900667
DIČ: CZ46900667

se sídlem: Poděbradova 106, Brno – Královo Pole, 612 00
zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5741

kontaktní údaje: Ing. Martin Urbášek
email: flexibyt@iridium.cz

telefon: +420 777 896 652
www: www.iridium.cz

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti dodavatele (dále jen „prodávající“) a fyzické osoby (dále jen „zákazník“), která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí objednávky. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky a cenová nabídka se uzavírají v českém jazyce.

         II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivých položek a jeho hlavních vlastností, rozměrů a použitých materiálů jsou uvedeny v cenové nabídce.
 2. Ceny zboží a jednotlivých položek jsou uvedeny bez DPH. Souhrn cen jednotlivých položek, montáže, dopravy apod. jsou poté uvedeny ve spodní části cenové nabídky v tabulce „rekapitulace“ a to vč. DPH. Tato cena je pro zákazníka konečná.
 3. Cenová nabídka má omezenou platnost v důsledku navyšování cen dodavatelů. Platnost je vždy uvedena ve spodní části cenové nabídky. Po uplynutí platnosti cenové nabídky je nutné ji znovu přepočítat dle aktuálních cen.
 4. V případě vytvoření objednávky je zákazník povinen si zkontrolovat veškeré položky vypsané v cenové nabídce, a to ještě před uzavřením objednávky. Svým podpisem objednávky stvrzuje, že se všemi položkami v cenové nabídce souhlasí. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 5. Cenová nabídka je až do podpisu a uzavření objednávky nezávazná a zdarma.
 6. V případě, že je součástí zhotovení cenové nabídky i tvorba vizualizace, mohou být zákazníkovi v případě neuskutečnění objednávky účtovány poplatky za zpracování vizualizace.
 7. Jednoduché vizualizace, bez rozměrů a výkresové dokumentace, jsou zdarma.
 8. Pokročilé vizualizace vč. reálných použitých materiálů je zpoplatněna částkou od 5.000 Kč vč. DPH.
 9. Drobné změny ve vizualizaci v omezeném počtu (max. 2 změny na výkres) jsou součástí této ceny.
 10. Každá další změna nad tento limit nebo zásadní změna vizualizace, je dodatečně zpoplatněna částkou od 3.000 Kč vč. DPH.
 11. Na přání zákazníka může být vizualizace rozšířena o zakótované míry rozměrů, rozvody a výkresovou dokumentaci.
 12. Pokročilé vizualizace jsou zpoplatněny zálohou, která je v případě uzavření objednávky z celkové ceny díla odečtena.
 13. Vizualizace je možné zhotovit jak pro komerční, tak i bytový nábytek dle požadavků zákazníka, a to vč. atypického nábytku.
 14. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 15. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
 16. Obrázky produktů a potahových látek umístěných na webových stránkách a ve vizualizacích jsou pouze ilustrativní a ve skutečnosti se mohou lehce lišit tvarem, barvou nebo provedením. Veškeré vzorníky jsou dostupné k nahlédnutí v našem interiérovém studiu v Brně.
 17. Vestavěné skříně na míru nejsou skříně, které kopírují nerovnosti zdí, ale maximálně využívají daný prostor při zachování svislých a vodorovných ploch. Případné nerovnosti mezi vestavěným nábytkem na míru a okolními stěnami jsou řešeny dokrývacími lištami.

         III. Objednávka – realizace

 1. Objednávku nábytku na míru může zákazník provést buď v předváděcím studiu IRIDIUM spol. s r.o. v kanceláři obchodního oddělení, prostřednictvím e-mailové, nebo písemné objednávky, a to na základě odsouhlasené a podepsané objednávky.
 2. Potvrzená objednávka slouží zároveň jako kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a zákazníkem a podléhá platnosti obchodních podmínek, pokud není dohodnuto jinak.
 3. V objednávce jsou specifikovány smluvní strany, předmět díla, místo montáže, předpokládaná doba dodání, celková cena díla včetně DPH a výše zálohy. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí cenové nabídky.
 4. Veškeré použité materiály a rozměry nábytku jsou specifikovány v cenové nabídce.
 5. Po podpisu objednávky a uhrazení zálohové faktury se k zákazníkovi v dohodnutém termínu dostaví technik na zaměření. Vlastní zaměření prostoru je vždy součástí výroby vestavěného nábytku na míru.
 6. Zákazník je povinen nahlásit písemně změny v objednávce v dostatečném předstihu, nejpozději však do úhrady zálohové faktury. V opačném případě mu mohou být účtovány storno poplatky spojené se započetím výroby.
 7. Při jakékoliv změně díla po podpisu smlouvy bude proveden přepočet ceny díla. Rovněž se o tuto dobu prodlužuje termín dodání.
 8. Po uzavření objednávky a uhrazení zálohy již není možné měnit odsouhlasený předmět díla v těch náležitostech, které by mohly zasáhnout do výroby či objednávek atypických materiálů a doplňků.
 9. Výroba nábytku a termín dodání začíná po splnění všech těchto podmínek: uzavření objednávky, uhrazení zálohové faktury a provedeném zaměření.
 10. V případě, že jedna nebo více z podmínek (viz. předchozí bod číslo 9) není naplněna, prodlužuje se termín dodání o dobu uplynulou ke splnění všech podmínek. 

         IV. Výše záloh

 1. Záloha se hradí pouze na základě vystavené zálohové faktury.
 2. Jelikož se jedná o zakázkovou výrobu dle individuálních požadavků zákazníka, je prodávajícím požadováno zaplacení níže uvedených záloh do termínu splatnosti faktury, a to buď v hotovosti nebo převodním příkazem na účet prodávajícího.
 3. Stanovení výše záloh:

  50% při podpisu smlouvy
  30% před zahájením montážních prací
  20% po předání díla

 

 1. V případě, že zákazník neuhradí zúčtovací fakturu v termínu splatnosti, bude mu naúčtován úrok z prodlení ve výši 0,1 %. Montáž bude zahájena po uhrazení 80% smluvní částky.
 2. Doplatek do celkové ceny zakázky se provádí vždy na základě vystavené faktury prodávajícím po předání díla.
 3. Zálohy je možno platit hotově či bankovním převodem.
 4. Splatnosti faktur pro fyzické osoby jsou vždy 7 kalendářních dnů, pro právnické osoby 14 kalendářních dnů.
 5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit při platbě v hotovosti kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

         V. Zaměření, provedení a předání díla

 1. Zákazník je povinen umožnit prodávajícímu za účelem zaměření, dodání, montáže, odstranění vad atd. přístup do prostor, kde bude dílo umístěno, zajistit zdroj elektrické energie a světla a přítomnost osoby starší 18 let při předání díla.
 2. V případě, že zákazník nebo pověřená osoba starší 18 let není přítomna v místě montáže po jejím dokončení, dílo si nepřevezme a svou nepřítomnost nezdůvodní, bere se dílo automaticky za předané bez výhrad. 
 3. Pro přesné zaměření musí být prostor pro nábytek zcela přístupný, aby technik mohl přesně změřit všechny potřebné rozměry.
 4. Při zaměření musí být dokončeny části bytu/domu, které ovlivňují naměřené hodnoty (podlahy, stropy, příčky), za změny rozměrů po zaměření/uzavření objednávky nese zodpovědnost zákazník a v takovémto případě budou nutné úpravy již vyrobeného nábytku naúčtovány zákazníkovi jako vícepráce.
 5. Zákazník musí technika informovat nejpozději při zaměření o skrytých překážkách (rozvody elektřiny, vody, plynu, podlahové topení). V případě přítomnosti těchto překážek je potřeba zajistit výkresovou dokumentaci k těmto rozvodům před zahájením montáže. V opačném případě nenese zhotovitel vinu za jejich poškození.
 6. Technik při zaměření zákazníka informuje o nerovnostech prostor, které mohou ovlivnit provedení díla a navrhne řešení. Pokud zákazník, i přes upozornění na tyto skutečnosti, s řešením nesouhlasí, je povinen písemně potvrdit, že přebírá odpovědnost za své rozhodnutí při odmítnutí tohoto řešení. Prodávající za takto vzniklé vady nezodpovídá.
 7. V případě sklopných postelí se standardně zaměření neprovádí, a to z důvodu samostatně stojícího nábytku. Tato služba je nabízena jako samostatně zpoplatněný produkt s cenou 1.500 Kč bez DPH . Zákazník má právo tuto službu požadovat a tato služba mu bude zahrnuta v cenové nabídce. Pokud si službu zaměření pro tyto produkty neobjedná, je jeho povinností s dostatečným předstihem - tj. při podpisu objednávky a před zahájením výroby, informovat o zjevných překážkách, které by mohly ovlivnit montáž nábytku (plynové potrubí, ostatní kusy nábytku v okolních prostorech, elektrické rozvody apod.). V případě, že takto neučiní a a při montáži se tyto překážky projeví, mohou mu být účtovány poplatky za vícepráce.
 8. Pokud je součástí sklopné postele i další nábytek na míru, který vyplňuje prostor vedle sklopné postele, ke stropu či mezi stěnami. Zaměření těchto prostor je automaticky již zahrnuto v ceně a nejsou za něj účtovány dodatečné poplatky.
 9. V případě doplňků nábytku na míru, jako jsou úchytky, šatní tyče, zásuvky, ale i spojovací kování apod., má zákazník možnost určit si jejich provedení a rozměry (např. výška šatních tyčí), které jsou součástí vizualizace nebo cenové nabídky. Zákazník má v tomto případě před uzavřením objednávky povinnost si pečlivě veškeré výkresy a specifikace v rámci cenové nabídky prostudovat. Pokud zákazník této možnosti nevyužije a objednávku nebo vizualizaci s rozměry odsouhlasí, berou se dané rozměry jako závazné a provedení bude použito v rámci standardů. Na reklamace po dokončení montáže již nebude brán zřetel.

         VI. Dodací podmínky

 1. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka ohledně termínu montáže s dostatečným předstihem tak, aby byla montáž v daném termínu uskutečněna.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit termín dodání v případě tzv. „zásahu vyšší moci“, tedy mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události, které nebylo možné předejít a ovlivnit ji. Musí však o této skutečnosti zákazníka informovat.
 3. Předání a převzetí díla probíhá vždy na základě vystaveného dodacího listu (pro kusové položky) nebo předávacího protokolu (pro vyrobené dílo) dodavatelem. Obě strany stvrzují svým podpisem, že bylo dílo předáno dle dohodnutých podmínek a v kvalitě dle objednávky.
 4. Zákazník je povinen při převzetí díla zkontrolovat kvalitu a množství a ihned uplatnit svůj nárok z odpovědnosti za škody na díle vůči prodávajícímu. Souhlas s tím, že dílo nemá zjevné vady potvrdí zákazník při převzetí díla svým podpisem na předávacím protokolu. V opačném případě sepíše na místě s technikem protokol obsahující seznam závad, na základě kterého bude stanoven termín odstranění závad obchodním zástupcem, u kterého byla zakázka sjednána.
 5. Odstranění závad bude prodávajícím odstraněno v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od data sepsání protokolu.
 6. V případě, že zákazník z vlastní viny nepřevezme dílo v dohodnutém termínu nebo opakovaně neumožní montáž díla na místě v dohodnutém čase, je povinen zaplatit prodávajícímu skladné ve výši 1,5 % z hodnoty díla denně a smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč z celkové ceny zakázky. Skladné se účtuje počínajíc pátým dnem od dohodnutého termínu po dobu maximálně 30ti dnů. Po této době je prodávající oprávněn odstoupit od objednávky a dílo zlikvidovat. Zákazníkovi v takovémto případě propadá záloha ve prospěch prodávajícího a zákazník je dále povinen zaplatit smluvní pokutu a příslušnou částku skladného.
 7. Drobné závady, které nemají vliv na funkčnost díla nejsou důvodem pro neuhrazení koncové faktury.
 8. Vlastnictví díla přechází na zákazníka zaplacením celkové ceny díla. Tzn. že nezaplacením celkové ceny díla je prodávající oprávněn od objednávky odstoupit a předmět díla na náklady zákazníka převzít zpět. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
 9. Pokud jsou součástí dodávky spotřebiče, řeší jejich záruční opravu zákazník přímo u autorizovaného servisního střediska výrobce na základě vystaveného záručního listu.
 10. Prodávající si vyhrazuje právo odsunutí termínu montáže v souvislosti s kapacitními důvody, např. z důvodu onemocnění vedoucích pracovníků nebo techniků, či v případě karantény ve výrobě. Zákazník o tomto musí být vyrozuměn a musí mu být nabídnut náhradní termín montáže, na kterém se obě strany dohodnou. Snahou prodávajícího je prověřit dostupné kapacity a tento bod naplnit pouze v případě vyčerpání všech ostatních možností.

         VII. Cena díla – vícepráce

 1. Celková cena díla je včetně dopravy, montáže a DPH dle platných norem.
 2. V případě, že cena bude vyšší, než je dohodnuto v cenové nabídce, je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat zákazníka a vyžádat si od něj písemný souhlas s tímto navýšením.
 3. V kalkulaci nejsou zahrnuty vícepráce nad rámec sjednané objednávky za výřezy a vyrovnání křivosti prostoru. Cenu za vícepráce určí technik při zaměření nebo dodatečně při montáži a srozumí o tom obchodníka, který na základě těchto informací provede výpočet ceny víceprací a srozumí o tom zákazníka telefonicky či mailem.
 4. V kalkulaci také není zahrnuta případná demontáž stávajícího nábytku, odvoz materiálu a jeho likvidace.
 5. Dodatečné drobné montážní práce nad rámec sjednané zakázky jsou zpoplatněny hodinovou sazbou 450 Kč/hod./os. bez DPH.
 6. Jakékoliv další položky, které nejsou zahrnuty v potvrzené cenové nabídce před podpisem smlouvy, nejsou součástí dodávky a budou doúčtovány.

         VIII. Sazby DPH

 1. Před podpisem smlouvy musí být ze strany zákazníka zřejmé, zda je vestavěný nábytek určen pro fyzickou či právnickou osobu. Sazba DPH vestavěného nábytku pro fyzickou osobu činí 15%, pro právnickou osobu činí 21%.
 2. Pro volně stojící (samostatný) nábytek vč. doplňků nebo nábytek bez montáže je sazba DPH 21 %.
 3. Právnická osoba může uplatnit i přenesenou daň 0% DPH v případě, že zakoupený nábytek vykáže jako investici.

        IX. Odstoupení od objednávky

 1. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od objednávky o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a bylo již namontováno. Jedná se zejména o produkty, jejichž charakterem je výroba na míru dle požadavků zákazníka. 
 2. Zákazník má právo odstoupit od objednávky ještě před započetím výroby, pokud dá včas vědět svému obchodnímu zástupci, a to oficiální cestou v podobě písemného prohlášení, kde budou sepsány důvodu odstoupení od smlouvy. Na základě tohoto prohlášení bude vyrozuměn o souvislostech storna objednávky, kde mu bude storno objednávky písemně potvrzeno a zaplacená záloha vrácena v plné výši. Pokud na tuto zakázku již byly vynaloženy dodatečné náklady (objednání materiálu, zboží, komponent apod.), domluví se obě strany na vrácení poměrné části zálohy. 
 3. V případě, že zákazník stornuje svoji objednávku ještě před uhrazením zálohové faktury a započetím výroby, ale po provedeném zaměření v místě montáže, můžou mu být účtovány náklady spojené s výjezdem technika na zaměření.
 4. V případě, že je součástí objednávky i zpracování zpoplatněné verze vizualizace, bude poplatek za zpracování vizualizace odečten od částky vrácené zálohy.
 5. Zákazník má právo odstoupit od objednávky v průběhu její výroby. S tímto jsou však spojeny storno poplatky za již započatou výrobu a materiál, které budou zákazníkovi dodatečně účtovány. (viz. kapitola XI. Storno poplatky)
 6. Prodávající má právo odstoupit od zakázky v případě zvlášť nevhodných prostor pro montáž. Posouzení vhodnosti prostor pro instalaci skříní je plně v kompetenci technika provádějícího měření.
 7. Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, dojde-li k odstoupení od objednávky zákazníkem, je zákazník povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

         X. Reklamace

 1. Veškeré reklamace či skryté vady musí být neprodleně doručeny písemnou formou nebo a předkládají se v místě prodeje nebo emailem na adresu: obchod@iridium.cz
 2. V reklamaci je nutno uvést číslo zakázky (dle cenové nabídky), přesný a úplný popis zjištěných vad a datum uplatnění reklamace. Zákazník také musí doložit doklad o prodeji zboží (daňový doklad, faktura, záruční list).
 3. Prodávající má povinnost zákazníkovi písemně potvrdit přijetí reklamace. Pokud se takto nestane do 5 pracovních dnů, je zákazník povinen prodávajícího kontaktovat a vyžádat si toto potvrzení.
 4. Reklamaci poté řeší obchodní zástupce, který se zákazníkem dohodne návštěvu a poté další postup vyřízení reklamace (oprava, výměna, seřízení). IRIDIUM spol. s r.o. se zavazuje vyřídit reklamace v co nejkratším možném termínu v závislosti na dalších krocích potřebných k vyřízení reklamace (konzultace s výrobcem, objednání nového zboží apod.), a to nejpozději do 30 dnů (dle zákona) od přijetí reklamace.
 5. Prodávající má povinnost zákazníka na vyžádání informovat o průběhu reklamace a v případě neuznání reklamace je povinen sdělit zákazníkovi důvod neuznání.
 6. Nárok na uplatnění záruky zaniká v těchto případech:
  • Opotřebení věci jejím obvyklým používáním
  • Neodbornou manipulací
  • Poškození vlivem živlů (např. voda, oheň či blesk apod.)
  • Poškození nadměrným zatěžováním
  • Poškozením zboží při přepravě PPL, Geis, Fofr, Toptrans apod. (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem)
 1. Reklamace se řídí Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele.
 2. Reklamace spotřebičů v záruční době řeší zákazník s autorizovaným servisem na základě záručního listu.

        XI. Servisní práce

 1. Servis v rámci záruční doby je bezplatný po prokázání a předložení dokumentace (faktura) o zakoupení produktu přes firmu Iridium. Záruční servis pak proběhne v rámci zákonem stanovené lhůty kompetentním technikem společnosti, případě přes servisní středisko (např. u spotřebičů).
 2. Pozáruční servis výrobků je možný na základě prokázání a předložení dokumentace (faktura) o zakoupení produktu přes firmu Iridium. Zákazník je povinen svoji reklamaci podat písemně. Ve své žádosti uvede popis závady a předloží dokumentaci prokazujících stav závady pro snadnější identifikace problému.
 3. Servisní práce jsou zpoplatněny částkou 450 Kč/hod./os. bez DPH nebo paušální taxou 750 Kč bez DPH (v rámci města Brna). Ujeté kilometry jsou pak zpoplatněny částkou 20 Kč/km bez DPH.

        XII. Storno poplatky

 1. V případě storna uzavřené objednávky během výroby díla nebo před montáží, bude zákazníkovi naúčtován doplatek na základě započaté výroby, a to do výše zakoupeného materiálu a práce, která byla na zakázce již vykonána.
 2. V případě změny specifikace díla během nebo po montáži, nemá zákazník právo na vrácení peněz z již rozbaleného a použitého zboží.

         XIII. Doporučení – omezení

 1. Pro maximální životnost nábytku musí být mechanické části udržovány v čistotě. Pohyblivé části u nábytku a vestavěných skříní je nutné minimálně jednou měsíčně vyčistit vysavačem.
 2. V případě použití přírodních materiálů jako je dýha, masiv, ratan, bambus apod. nelze zaručit shodnou barevnost a kresbu dřeva na všech plochách.
 3. Čistící prostředky je nutno vždy používat v souladu s jejich určením dle čištěného povrchu.
 4. Povrchy určené do interiéru nejsou vhodné na venkovní použití. Vlivem počasí, povětrnostních podmínek a přímého slunečního svitu mohou ztratit svoji barevnost, strukturu a fyzikální vlastnosti.
 5. Péče o laminovanou dřevotřísku:
  • Běžná údržba povrchu nábytku měkkým suchým hadříkem, případně navlhčeným měkkým hadříkem s výtěrem do sucha.
  • Použití teplé vody a přípravků určených pouze pro lamino.
  • Nepoužívat abrazivní čistící prostředky, které obsahují například čistící písek, povrch nábytku by se mohl poškrábat.
  • Pro lamino nejsou vhodné čističe na bázi chemických rozpouštědel.
  • Pozor na příliš vlhké prostředí v domácnosti a zbytečné namáčení nábytku. Voda by mohla při delším působení nábytek nenávratně poškodit.
 6. Péče o potahové látky:
  • Potahové látky je nutno čistit pouze šamponovacími prostředky, které jsou určeny na konkrétní typ textilu potahu čalounění.
  • Před čištěním je vhodné z potahů vysát prach a drobné nečistoty.
  • Při čištění je nejvhodnější použít měkkou houbu nebo šamponovací hubici. Nesmí dojít k promáčení látky.
  • Při polití potahové látky je vhodné tekutinu z povrchu odsát přikládáním hadříku nebo utěrek.
  • Při čištění skvrny se vyhýbáme tření látky, které vede k významnému opotřebení textilních povrchů.
  • Přímé sluneční světlo i vysoké teploty škodí textilním vláknům i barvám, hrozí vyblednutí.

         XIV. Záruka

 1. Záruční doba na truhlářské výrobky činí 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození nábytku neodbornými zásahy, nevhodným ošetřováním nebo neopatrnou manipulaci (zejména se skleněnými/zrcadlovými výplněmi posuvných dveří).
 2. Záruka na pojezdové systémy a kování pro posuvné dveře činí 24 / 120 měsíců v závislosti na dodavateli a vybraném modelu.
 3. Záruka na kancelářské židle a stoly činí 24 / 36 / 60 měsíců v závislosti na dodavateli a vybraném modelu.

         XV. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

         XVI. Ochrana osobních údajů – GDPR

Společnost Iridium spol. s. r. o., IČ: 46900667, DIČ: CZ46900667, sídlo: Božetěchova 19, Brno – Královo Pole, 612 00, se tímto zavazuje:

 1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění.
 2. Veškeré údaje získané o zákaznících jsou užity výhradně pro vnitřní potřebu společnosti za účelem dodání a montáže nábytku a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují montéři a společnosti zajišťující dopravu nebo platební styk, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení objednávky. Bez výslovného souhlasu zákazníků je s osobními údaji naloženo pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.
 3. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, v textu „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v textu „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.
 4. Zákazník tímto společnosti uděluje až do odvolání, jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, aby zpracovávala (a to i automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování, monitorování, profilování, vyhodnocování a uchovávání) osobní údaje. Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují zejména jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt/místo podnikání, doručovací adresa, datum narození, příp. rodné číslo, číslo bankovního účtu, údaje z předložených dokladů, údaje o platbách a platební morálce, telefonní a e-mailové spojení.
 5. Tento souhlas zákazník uděluje dobrovolně na dobu trvání smluvního vztahu a po dobu dalších 15 let, po kterou budou tyto údaje archivovány.
 6. Zákazník si je vědom toho, že souhlas může kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jakým jste ho udělili. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování zákaznických osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu ani zákonem společnosti uložené povinnosti týkající se zpracování zákaznických osobních údajů.
 7. Zákazník dále bere na vědomí, že neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek to, že mu některé služby nebude možné poskytnout, stejně jako to, že uvedená skutečnost nemá vliv na zákonem uložené povinnosti.
 8. Za podmínek v GDPR a případných souvisejících právních předpisech uvedených má zákazník právo požadovat od společnosti přístup k evidovaným osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz jeho osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů a dále právo na přenositelnost jeho osobních údajů.
 9. Zákazník má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.
 10. Tyto podmínky jsou účinné od 25.5.2018.

         XVII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 9. Podpisem smlouvy zákazník potvrzuje, že byl seznámen a poučen s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 9.4.2021.